Smart Mobility

Smart Mobility is een verzamelnaam voor alle vormen van datagedreven en geautomatiseerde systemen, producten en diensten binnen het beleidsveld van mobiliteit en bereikbaarheid.

In de mobiliteitswereld uit Smart Mobility zich bijvoorbeeld op de volgende manieren:
  • Voertuigen worden steeds slimmer met geavanceerde rijtaakondersteunende systemen (Advanced Driver Assistance Systems, ofwel ADAS).
  • In Nederland en in het buitenland zijn verschillende experimenten gaande met volledig zelfrijdende voertuigen.
  • Wegkantsystemen kunnen steeds beter worden gekoppeld en slimmer aangestuurd via centrales (intelligente Verkeersregelinstallaties ofwel iVRI’s), een ontwikkeling die ‘Connected Intelligent Transport Systems’, ofwel C-ITS wordt genoemd.
  • Reizigers worden steeds beter geïnformeerd voor en tijdens hun reis, waarbij het steeds makkelijker wordt om online te plannen, reserveren, betalen en onderweg op de hoogte te blijven. Dit noemen we Mobility as a Service (MaaS). Daarbinnen wordt bestaand vervoer op een slimme manier gecombineerd met nieuwe mobiliteitsdiensten zoals deelauto’s en deelstepjes.
Smart Mobility heeft een groot effect op het verkeers- en vervoersysteem en vraagt een actieve rol van overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.
 
In 2019 startte de nationale Krachtenbundeling Smart Mobility, waar in 19 bundels en 5 landsdelen wordt gewerkt om impact te creëren met deze nieuwe en innovatieve technieken om te zorgen voor duurzaam, veilig en slim vervoer.
Deze 19 bundels zijn later geclusterd in vier inhoudelijke taakvelden:
  • Data (privacy & security, datalandschap op orde, beter gebruik bestaande diensten, uitrol iVRI)
  • Slimme logistiek (connected corridors, slimme stadslogistiek)
  • ADAS en zelfrijdend (toekomstbestendige infra, connected & automated vehicles, shuttles & pods)
  • MaaS (MaaS, deelmobiliteit, hubs & knooppunten, ruimtelijke effecten).
Voor deze structuur zijn kennismanagers van CROW en CROW-KpVV aangehaakt. Deze maken met de clustertrekker een jaarplan om met name de kennisvragen en prioritering te bewaken. Dit kan aanleiding zijn om (met andere financiering) kennisontwikkelprojecten te starten.

In de Kamerbrief Smart Mobility in beweging en het rapport Smart Mobility, Dutch reality is meer achtergrondinformatie te vinden over de totstandkoming van deze krachtenbundeling.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

De KpVV-activiteiten voor dit thema richten zich vooral op het versterken van het kennismanagement rond de krachtenbundeling Smart Mobility. Hierin wordt gedetailleerd geagendeerd en geborgd dat de opgaven in de regio aansluiten bij de activiteiten in de clusters van de krachtenbundeling.
 
CROW-KpVV coördineert de kennisagenda van de bundels en de regio’s, en de uitwisseling daartussen. Deze afspraak voor het organiseren van het kennismanagement loopt tot en met 2023. Hieraan werken we samen met de wetenschappelijke klankbordgroep. Accenten zijn bijvoorbeeld data en de koppeling met MaaS. Zie hiervoor ook de voorbeeldteksten in het project MaaS-waardige ov-concessies en het voorstel voor een nationaal plan deelmobiliteit waar we vanuit CROW-KpVV graag een bijdrage aan leveren in de kennisontwikkeling en -deling.
Verder worden bestaande producten voor deelmobiliteit (waaronder ook fiets en micromobiliteit) doorontwikkeld en verder geïntegreerd.
 
Een mogelijk nieuw thema (en nieuwe ‘bundel’) gaat over de effecten van Smart Mobility. Hoe weet je wat een maatregel echt gaat doen, of dit bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur kan voorkomen of uitstellen? Het overzicht van onderzoek en initiatieven ontbreekt. Hier ligt een relatie met het thema Integrale kijk op bereikbaarheid.
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven