Doelstelling en thema’s

Het KpVV-programma ontwikkelt collectieve kennis voor de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit. Het gaat om kennis die fundamenteel ondersteunt bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Het KpVV-programma richt zich op de bovenste twee lagen van het lagenmodel (zie figuur 1), te weten mobiliteitsdiensten en modaliteiten.


De hoofdvragen die we proberen te beantwoorden zijn:
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de reiziger het mobiliteitssysteem ervaart als één dienst (systeemintegratie)?
 • Wat is ervoor nodig om de verschillende deelsystemen van modaliteiten kwalitatief op orde te brengen en geschikt te maken voor integratie?
Ook al ligt de nadruk op de bovenste twee lagen, de interactie met de onderste twee lagen, te weten de infrastructuur (fysiek en digitaal) en de ruimtelijke inrichting, kan niet buiten beschouwing worden gelaten. Daarom is een derde hoofdvraag:
 • Welke interactie tussen mobiliteitsdiensten en modaliteiten enerzijds en infrastructuur en ruimte anderzijds, is cruciaal voor het welslagen van de systeemintegratie en hoe moet deze interactie worden vormgegeven?
Thema's
Het KpVV-programma richt zich op zes integrale thema's en vier mobiliteitsgerelateerde hoofdthema's:
 1. Duurzame mobiliteit
 2. Ruimte en mobiliteit
 3. Slimme mobiliteit
 4. Verkeersveiligheid
 5. Inclusieve samenleving
 6. Integrale bereikbaarheid
 7. Voetganger
 8. Fiets
 9. Collectief vervoer
 10. Auto
© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven